Wildlife Sanctuary Namibia a home to diverse wildlife